REGELINGEN

Geheimhouding
Voor medewerkers van de EUR geldt een geheimhouding. Deze is ook van toepassing op de flexwerkers. Met het tekenen van hun arbeidsovereenkomst, tekenen ze ook voor het naleven van de geheimhouding. Deze is als volgt geformuleerd: De werknemer erkent, dat hem door de Werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden aangaande de EUR, zijn onderneming, de daaraan gelieerde vennootschappen en relaties. Het is de werknemer niet toegestaan om tijdens en na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededelingen te doen betreffende bijzonderheden aangaande de EUR, haar medewerkers en haar relaties. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan, van welke aard dan ook, en alle goederen in bruikleen of anderszins, die verkregen of in gebruik zijn in verband met de arbeidsovereenkomst, zijn en blijven eigendom van de Werkgever, ook indien bedoelde bescheiden en/of goederen en/of elektronische bestanden door de werknemer zijn vervaardigd.

Integriteitscode
Voor medewerkers van de EUR geldt een integriteitscode, deze is ook van toepassing op flexwerkers. Bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst tekent de flexwerker hier dus ook voor. De integriteitscode is hier beschikbaar.

Feestdagen
Wanneer een nationale feestdag valt op een vaste werkdag en de universiteit gesloten is wordt een flexwerker gewoon uitbetaald. Het aantal uren dat een flexwerker uitbetaald krijgt wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat de flexwerker de afgelopen 13 weken op die dag gewerkt heeft. Voor feestdagen hoeven geen uren te worden goedgekeurd.

Pensioen
Een flexwerker bouwt pensioen op bij Brand New Day. Voor een beknopt overzicht over de pensioenregeling, zie brochure. Hier lees je meer over wat een flexwerker wel en niet krijgt vanuit EURflex B.V.

Ziekte- en herstelmeldingsprocedure
Bij ziekte moet een flexwerker zich vóór 9.00 uur ziekmelden bij zowel EURflex als bij de opdrachtgever, onder vermelding van verpleegadres en telefoonnummer. EURflex is verder verantwoordelijk voor het rechtmatig uitvoeren van de Wet Poortwachter.

Een flexwerker ontvangt bij ziekte een ziekte-uitkering van gemiddeld 91%, rekening houdend met 1 wachtdag. Deze wachtdag wordt niet uitbetaald.