REGELINGEN

Vakantiedagen
Een flexwerker bouwt per gewerkt uur reserveringen op voor vakantiedagen. Het saldo bouwt zich op naar gelang de flexwerker werkt. Vakantiedagen kunnen op elk moment worden opgenomen met instemming van de opdrachtgever.

Vakantiegeld
Per gewerkt uur bouwt de flexwerker een reservering op voor vakantiegeld. Dit is een reservering van 8% van je bruto jaarsalaris. De flexwerker krijgt vakantiegeld uitbetaald in week 21 van ieder jaar. Mocht de overeenkomst eerder eindigen, dan wordt het vakantiegeld ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald. De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien de reservering zit verdisconteerd in het tarief.

Feestdagen
Wanneer een nationale feestdag valt op een vaste werkdag en de universiteit gesloten is wordt een flexwerker gewoon uitbetaald. Het aantal uren dat een flexwerker uitbetaald krijgt wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal uren dat de flexwerker de afgelopen 13 weken op die dag gewerkt heeft. Voor feestdagen hoeven geen uren te worden goedgekeurd.

Pensioen
Een flexwerker bouwt pensioen op bij a.s.r. Voor een beknopt overzicht over de pensioenregeling, zie brochure. Hier lees je meer over wat een flexwerker wel en niet krijgt vanuit EURflex B.V.

Ziekte- en herstelmeldingsprocedure
Bij ziekte moet een flexwerker zich vóór 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zowel EURflex als bij de opdrachtgever, onder vermelding van verpleegadres en telefoonnummer. EURflex is verder verantwoordelijk voor het rechtmatig uitvoeren van de Wet Poortwachter.

De flexwerker ontvangt bij ziekte een ziekte-uitkering gebaseerd op een referteperiode van maximaal een jaar waarover het gemiddeld aantal uur per ziektedag wordt berekend.

Eindejaarsuitkering
Afhankelijk van de organisatie binnen de EUR/EUR Holding waar de flexwerker werkt, bouw de flexwerker over elk gewerkt uur een reservering op voor de eindejaarsuitkering. Dit is een percentage van 8,3% over het bruto jaarsalaris.

De eindejaarsuitkering wordt altijd in de laatste week van het jaar uitbetaald. Mocht de overeenkomst eerder eindigen, dan wordt de eindejaarsuitkering ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald. Samen met de reserveringen voor het vakantiegeld, vakantiedagen en eventueel de transitievergoeding.
De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien de reservering zit verdisconteerd in het tarief.

Transitievergoeding
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de implementatie van de WAB heeft een flexwerker per 1 januari 2020, waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht op uitbetaling van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf dag één van het dienstverband en is als reservering opgenomen in het tarief van EURflex.

In het geval van de AOW leeftijd of de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de flexwerker vervalt het recht op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor flexwerkers die bij het ontslag nog geen 18 jaar zijn. Ook zij hebben geen recht op de transitievergoeding.
De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien voor het deel van de transitievergoeding na 1 januari 2020. Dit deel van de transitievergoeding zit verdisconteerd in het tarief.
Het eventuele deel van de transitievergoeding voor 1 januari 2020 kan niet worden gereserveerd en zal één op één worden gefactureerd aan de opdrachtgever.