ARBEIDSOVEREENKOMST

TYPE ARBEIDSOVEREENKOMST

Voor het in dienst nemen van flexwerkers maken wij gebruik van arbeidsovereenkomsten op basis van een min/max aantal uren en voor bepaalde tijd.

De afspraken tussen de flexwerker en EURflex worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst bestaat uit de Payrollovereenkomst (algemene voorwaarden), Opgaaf gegevens voor de loonheffing (loonheffingskorting) en de Opdrachtbevestiging (details m.b.t. opdracht, functie  en geldende arbeidsvoorwaarden). Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan invulling worden gegeven aan:

  • De duur van de overeenkomst
  • Het min / max aantal uren
  • Het uurloon
  • EURflex heeft geen CAO, maar volgt, daar waar van toepassing, de bepalingen uit de CAO Nederlandse Universiteiten en/of de Algemene Arbeidsvoorwaarden EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen. Wij volgen onder andere de functie indeling en de bijbehorende salarisschalen.

WAAROM STAAT DE FUNCTIE STUDENT-ASSISTENT ER NIET BIJ?

De functie van student-assistent staat apart genoemd in de CAO NU en is een student die werk verricht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Deze functie heeft extra arbeidsvoorwaarden zoals vaste tarieven en onbeperkt verlengen. Op EURflex is deze CAO niet van toepassing. Wij kunnen deze speciale voorwaarden dus niet bieden. Je kunt studenten die ondersteunende werkzaamheden verrichten indelen in de functie onderwijs-/onderzoeksassistent of administratief medewerker.

Vakantiedagen
Een flexwerker bouwt per gewerkt uur reserveringen op voor vakantiedagen. Het saldo bouwt zich op naar gelang de flexwerker werkt. Vakantiedagen kunnen op elk moment worden opgenomen met instemming van de opdrachtgever.

Vakantiegeld
Per gewerkt uur bouwt de flexwerker een reservering op voor vakantiegeld. Dit is een reservering van 8% van je bruto jaarsalaris. De flexwerker krijgt vakantiegeld uitbetaald in week 21 van ieder jaarMocht de overeenkomst eerder eindigen, dan wordt het vakantiegeld ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald.

De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien de reservering zit verdisconteerd in het tarief.

Eindejaarsuitkering
Afhankelijk van de organisatie binnen de EUR/EUR Holding waar de flexwerker werkt, bouw de flexwerker over elk gewerkt uur een reservering op voor de eindejaarsuitkering. Dit is een percentage van 8,3% over het bruto jaarsalaris.

De eindejaarsuitkering wordt altijd in de laatste week van het jaar uitbetaald. Mocht de overeenkomst eerder eindigen, dan wordt de eindejaarsuitkering ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald. Samen met de reserveringen voor het vakantiegeld, vakantiedagen en eventueel de transitievergoeding.

De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien de reservering zit verdisconteerd in het tarief.

Transitievergoeding
Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de implementatie van de WAB heeft een flexwerker per 1 januari 2020, waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht op uitbetaling van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf dag één van het dienstverband en is als reservering opgenomen in het tarief van EURflex.

In het geval van de AOW leeftijd of de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de flexwerker vervalt het recht op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor flexwerkers die bij het ontslag nog geen 18 jaar zijn. Ook zij hebben geen recht op de transitievergoeding.

De opdrachtgever wordt niet apart gefactureerd betreffende de uitbetaling van deze reservering aangezien voor het deel van de transitievergoeding na 1 januari 2020. Dit deel van de transitievergoeding zit verdisconteerd in het tarief.
Het eventuele deel van de transitievergoeding voor 1 januari 2020 kan niet worden gereserveerd en zal één op één worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

AFLOOP EN VERLENGEN

Een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen aflopen, bijvoorbeeld omdat de arbeidsduur verstreken is. Wanneer een arbeidsovereenkomst afloopt, is het mogelijk deze te verlengen. Bij verlenging binnen 6 weken loopt de opdracht door en vindt er geen eindafrekening plaats. 

Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
De ketenregeling is een wettelijke regeling welke bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er mogen worden overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Tussen de werkgever en de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan als gevolg van de ketenregeling, indien de werkgever en de werknemer met elkaar meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken en de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten, inclusief de tussenpozen, een periode van 36 maanden heeft overschreden. Na verloop van 36 maanden geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De ketenregeling is ook van toepassing als er sprake is van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden voor verschillende werkgevers die geacht elkaars opvolger te zijn, het zogenaamde opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat als de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor de nieuwe werkgever, de werknemer rechtsbescherming geniet van de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten. Voor opvolgend werkgeverschap tellen daarom ook eerdere dienstverbanden die zijn aangegaan met de EUR mee.