ARBEIDSOVEREENKOMST

TYPE ARBEIDSOVEREENKOMST

Voor het in dienst nemen van flexwerkers maken wij gebruik van arbeidsovereenkomsten op basis van een min/max aantal uren en voor bepaalde tijd. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan invulling worden gegeven aan:

  • De duur van de overeenkomst
  • Het min / max aantal uren
  • Het uurloon
    • Voor het uurloon volgen wij de bepalingen uit de CAO Nederlandse Universiteiten en de bijbehorende salarisschalen. Het uurloon wordt door de opdrachtgever bepaald en met de flexwerker gecommuniceerd.

WAAROM STAAT DE FUNCTIE STUDENT-ASSISTENT ER NIET BIJ?

De functie van student-assistent staat apart genoemd in de CAO NU en is een student die werk verricht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Deze functie heeft extra arbeidsvoorwaarden zoals vaste tarieven en onbeperkt verlengen. Op EURflex is deze CAO niet van toepassing. Wij kunnen deze speciale voorwaarden dus niet bieden. Je kunt studenten die ondersteunende werkzaamheden verrichten indelen in de functie onderwijs-/onderzoeksassistent of administratief medewerker.

Vakantiedagen
Een flexwerker bouwt per gewerkt uur reserveringen op voor vakantiedagen. Het saldo bouwt zich op naar gelang de flexwerker werkt. Vakantiedagen kunnen op elk moment worden opgenomen met instemming van de opdrachtgever.

Vakantiegeld
Per gewerkt uur bouwt een flexwerker een reservering op voor vakantiegeld. Dit is een reservering van 8% van het bruto jaarsalaris. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de eerste week van juni. Mocht de overeenkomst eerder worden beëindigd, dan wordt het vakantiegeld ongeveer zes weken na beëindiging uitbetaald.

AFLOOP EN VERLENGEN

Een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen aflopen, bijvoorbeeld omdat de arbeidsduur verstreken is. Wanneer een arbeidsovereenkomst afloopt, is het mogelijk deze te verlengen. Bij verlenging binnen 6 weken loopt de opdracht door en vindt er geen eindafrekening plaats. 

Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
De ketenregeling is een wettelijke regeling welke bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er mogen worden overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Tussen de werkgever en de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan als gevolg van de ketenregeling, indien de werkgever en de werknemer met elkaar meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken en de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten, inclusief de tussenpozen, een periode van 36 maanden heeft overschreden. Na verloop van 36 maanden geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De ketenregeling is ook van toepassing als er sprake is van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden voor verschillende werkgevers die geacht elkaars opvolger te zijn, het zogenaamde opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat als de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor de nieuwe werkgever, de werknemer rechtsbescherming geniet van de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten. Voor opvolgend werkgeverschap tellen daarom ook eerdere dienstverbanden die zijn aangegaan met de EUR mee.