ARBEIDSOVEREENKOMST

TYPE ARBEIDSOVEREENKOMST

Voor het in dienst nemen van flexwerkers maken wij gebruik van arbeidsovereenkomsten op basis van een min/max aantal uren en voor bepaalde tijd.

De afspraken tussen de flexwerker en EURflex worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Deze arbeidsovereenkomst bestaat uit de Payrollovereenkomst (algemene voorwaarden), Opgaaf gegevens voor de loonheffing (loonheffingskorting) en de Opdrachtbevestiging (details m.b.t. opdracht, functie en geldende arbeidsvoorwaarden). Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan invulling worden gegeven aan:

  • De duur van de overeenkomst
  • Het min / max aantal uren
  • Het uurloon
  • EURflex heeft geen CAO, maar volgt, daar waar van toepassing, de bepalingen uit de CAO Nederlandse Universiteiten en/of de Algemene Arbeidsvoorwaarden EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen. Wij volgen onder andere de functie indeling en de bijbehorende salarisschalen.

WAAROM STAAT DE FUNCTIE STUDENT-ASSISTENT ER NIET BIJ?

De functie van student-assistent staat apart genoemd in de CAO NU en is een student die werk verricht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Deze functie heeft extra arbeidsvoorwaarden zoals vaste tarieven en onbeperkt verlengen. Op EURflex is deze CAO niet van toepassing. Wij kunnen deze speciale voorwaarden dus niet bieden. Je kunt studenten die ondersteunende werkzaamheden verrichten indelen in de functie onderwijs-/onderzoeksassistent of administratief medewerker.

RECHTEN EN PLICHTEN

Geheimhouding
Voor medewerkers van de EUR geldt een geheimhouding. Deze is ook van toepassing op de flexwerkers. Met het tekenen van hun arbeidsovereenkomst, tekenen ze ook voor het naleven van de geheimhouding. Deze is als volgt geformuleerd: De werknemer erkent, dat hem door de Werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden aangaande de EUR, zijn onderneming, de daaraan gelieerde vennootschappen en relaties. Het is de werknemer niet toegestaan om tijdens en na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededelingen te doen betreffende bijzonderheden aangaande de EUR, haar medewerkers en haar relaties. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan, van welke aard dan ook, en alle goederen in bruikleen of anderszins, die verkregen of in gebruik zijn in verband met de arbeidsovereenkomst, zijn en blijven eigendom van de Werkgever, ook indien bedoelde bescheiden en/of goederen en/of elektronische bestanden door de werknemer zijn vervaardigd.

Integriteitscode
Van de flexwerker wordt verwacht dat deze op integere wijze wetenschap beoefent en de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit naleeft. De flexwerker zal tevens kennis nemen van de Gedragscode Integriteit Erasmus Universiteit Rotterdam en/of de Integriteitsregeling 2021 EUR Holding en verplicht zich deze code, de geldende huisregels en werkinstructies na te leven.
Met betrekking tot de klachtenregeling wordt de regeling zoals deze geldt voor de EUR Holding en haar werkmaatschappijen gevolgd, aangezien EURflex onderdeel is van de EUR Holding en haar werkmaatschappijen. De integriteitscodes zijn hier te lezen.

AFLOOP EN VERLENGEN

Een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen aflopen, bijvoorbeeld omdat de arbeidsduur verstreken is. Wanneer een arbeidsovereenkomst afloopt, is het mogelijk deze te verlengen. Bij verlenging binnen 6 weken loopt de opdracht door en vindt er geen eindafrekening plaats.

Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap
De ketenregeling is een wettelijke regeling welke bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten er mogen worden overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Tussen de werkgever en de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan als gevolg van de ketenregeling, indien de werkgever en de werknemer met elkaar meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan terwijl tussen de arbeidsovereenkomsten niet meer dan zes maanden zijn verstreken en de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten, inclusief de tussenpozen, een periode van 36 maanden heeft overschreden. Na verloop van 36 maanden geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De ketenregeling is ook van toepassing als er sprake is van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden voor verschillende werkgevers die geacht elkaars opvolger te zijn, het zogenaamde opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat als de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor de nieuwe werkgever, de werknemer rechtsbescherming geniet van de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten. Voor opvolgend werkgeverschap tellen daarom ook eerdere dienstverbanden die zijn aangegaan met de EUR.